Butikk

Sjørett og økonomi – Oppgavesamling

kr 278

Forfatter: Per Aasmundseth
ISBN: 9788292284773

Denne oppgavesamlingen følger samme oppbygging som læreboken Sjørett og økonomi. Oppgavesamlingen brukes sammen med læreboken.
Om læreboken:
Boken dekker pensumlitteratur for Maritime Fagskoler, nautisk og skipsteknisk linje. Følgende temaer blir behandlet: Maritime regelverk, konvensjoner, koder, lover og forskrifter. Regelverket handler om havets inndeling i sjøterritorium, økonomisk sone, sikkerhet til sjøs, forurensning til sjøs, utdanning av maritimt personell, havari, lasten og fraktavtaler. Økonomi i rederier og på skip, markeder og ulike type skip og last blir også gjennomgått.

Boken dekker tema i læreplanen for Maritime Fagskoler for 1. og 2. år. Dette er de samme kravene som på maritime høyskoler som driver sertifikatutdanning etter STCW har. Sjørett og økonomi dekker temaene for offiserer med ansvar etter STCW koden tabell A-III og A-II (1. og 2. år fagskole) innenfor kompetansekravene:
– Overvåke oppfyllelse av regelverkets krav (1. år).
– Sikre at krav om hindring av forurensning oppfylles (1. år)
– Overvåke og kontrollere etterlevelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet (2. år).

I tillegg dekker boken tema i økonomi, administrasjon og rederidrift etter den nye fagplanen.

Det er laget løsningsforsalg til kapittel 12-16 i oppgavsamlingen. Disse kan du laste ned her. Flere kapitler vil bli lagt ut etter hvert.