Litteraturoversikt – Feier – høsten 2019

En komplett bokpakke inneholder en ett-årig tilgang til ressurssiden http://mester.lmf.no. Ressurssiden inneholder en omfattende lærebok/guide til prosjektoppgaven, en interaktiv oppgavesamling med løsningsforslag, tilgang til SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer og Våtromsnormen, et komplett kvalitetssikrings- og HMS-system, lover og forskrifter, oppslagsverk, kalkulasjonsprogram og masse annet nyttig lærestoff.
Du logger deg inn med ditt personlige brukernavn og passord som du får tilsendt når du bestiller bokpakken.

I tillegg får du alle lærebøker og oppslagsverk i papir – noe som gjør det enklere for deg å «gule ut» og jobbe aktivt med stoffet. I permen med lover og forskrifter er hver lov/forskrift et eget hefte, slik at det skal være enkelt å finne frem.

Norske Standarder inngår ikke i bokpakken. De må bestilles via kursarrangør.

Klikk her for bestilling av bokpakke

Lærebøker og oppgavesamling i Felles Byggfag (FB)

 Varenr.    Tittel:
401* Byggesaken, pensumbok i Faglig Ledelse, august 2019
402 Faglig ledelse, interaktiv oppgavesamling (nettbasert), august 2019
403* Veileder byggesøknader småhus, september 2016
404* Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter, august 2017

 Oppslagsverk Felles Byggfag (FB) Lover og forskrifter

Varenr. Tittel:
101 Mesterbrevloven, juni 2015
102 Håndverkertjenesteloven, juni 2007
103 Bustadoppføringslova, mai 2018
104 Opplæringslova, juni 2018
105 Yrkesskadeforsikringsloven, august 2016
106 Arbeidsmiljøloven, desember 2018
107 Internkontrollforskriften, juni 2017
108 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, desember 2018
109 Forskrift om utførelse av arbeid, desember 2018
110 Forskrift om informasjons- og påseplikt mv., februar 2008
111 Plan- og bygningsloven, mars 2019
112 Byggherreforskriften, juni 2016
113 Forskrift om HMS-kort, august 2018
114 Forskrift om byggesak (SAK10), november 2018
117 Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17), juni 2018
119 Lov om offentlige anskaffelser, april 2017
150 Komplett lov- og forskriftssamling i ringperm
116 Veiledning til SAK10 (kun nettbasert)
118 Veiledning til TEK17 (kun nettbasert)
120 Forskrift til opplæringslova (kun nettbasert)
121 Arbeidsplassforskriften (kun nettbasert)
122 Forurensningsloven (kun nettbasert)
123 Brann- og eksplosjonsvernloven (kun nettbasert)
124 Produktkontrolloven (kun nettbasert)
125 Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr (kun nettbasert)
126 Lov om allmenngjøring (kun nettbasert)

Læremidler Fagspesifikk Ledelse (FSL)
(varenr. 370 er komplett):

 Varenr.   Tittel:                                                                                                                              
301  Fellesoverenskomsten, 2018 – 2020
360  Lov om Brann- og eksplosjonsvern
361  Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn m/veiledning
363*  Retningslinjer for mindre varmeanlegg for fast brensel
364*  Håndbok i skorsteiner og ildsteder
365  NS-EN 1443 Skorsteiner – Generelle krav
404  SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer (Internett-tilgang i et år)
414  Kvalitetsmanual for byggfag, nettbasert, april 2019
349  Satt inn i ringperm m/skilleark og innholdsfortegnelse
370  Komplett bokpakke FSL

 Varer merket * er ikke mva.-pliktige.